KIM, Nayoung

Duty
BK21 affairs
Phone
042-350-8203
E-mail
kimny@kaist.ac.kr
Office
ME Bldg(N7) 3128